دماوند در شهر کراکوف واقع است

دماوند یک شرکت تجاری لهستانی است که دارای اهلیت کامل قانونی میباشد.

دفتر مرکزی ما در شهر کراکوف واقع است.

وظیفه ما ارائه مجموعه اطلاعات بازرگانی معاملات اقتصادی و راه اندازی کسب و کار با کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین ترویج سرمایه گذاری خارجی در قلمرو این کشور است.

ما از مشتریان خود دربرقراری ارتباطات تجاری با شرکت های ایرانی حمایت میکنیم.

ما در نگه داری روابط تجاری بین شرکت های تولیدی ایرانی و دیگر کشور ها کمک  میکنیم.