خدمات

ما خدمات در زمینه توسعه روابط تجاری با شرکت ها از جمهوری اسلامی ایران ارائه میکنیم.

خدمات ما عبارتند از:

ترویج کارآفرینان خارجی در بازارهای اروپایی و  ایرانی
برقراری ارتباط تجاری در ایران
پشتیبانی در روند مذاکره قرارداد تجاری
مشاوره بیزنسی و تجاری، حقوقی و مالیاتی  در زمینه تجارت بین‌المللی
پشتیبانی برای فعالیتهای بیزنسی در ایران
برگزاری دوره های آموزشی و نمایشگاهها ی تجاری
فعالیت آموزشی در زمینه تجارت با ایران
اطلاعات کامل در باره بازار و اقتصادی ارائه میکنیم
انجام تحقیقات و تحلیلات بازار ایران در زمینه تقاضا از مشتریان ما
اطلاعات در مورد شرایط  فرهنگی معاملات کسب و کار با ایران ارائه میکنیم

با اتاق ها و موسسات بازرگانی ایرانی و با سازمان هایی که حمایت از تجارت بین المللی  با اتحادیه اروپا همکاری میکنیم.

با مترجمان و متخصصان همکاری میکنیم.