بیزنس در ایران

اقتصاد ایران یکی از مهمترین اقتصاد شرق میانه در حال توسعه است.
در مقابل به اقتصادهای دیگر در این منطقه، نه تنها بر اساس استخراج و فروش نفت و گاز می باشد.